Výkaz zisku a ztráty
plán a skutečnost 2005

  

V tisících Kč

Oz. P o l o ž k a Řád. Plán
30.6.05
Skutečnost
30.6.05
Plán
31.12.05
Skutečnost
31.12.05
Plnění %
a b c d e f g h
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 2 061 2 134 4 516 4 463 98,8
- z toho: úroky z dluhovýchcenných papírů 2 - - - - -
2. Náklady na úroky a podobné náklady 3 418 391 903 599 66,3
- z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů 4 - - - - -
3. Výnosy z akcií a podílů 5 - - - - -
- v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 6 - - - - -
- v tom: b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 7 - - - - -
- v tom: c) ostatní výnosy z ostatních akcií a podílů 8 - - - - -
4. Výnosy z poplatků a provizí 9 508 522 1 034 981 94,9
5. Náklady na poplatky a provize 10 36 39 97 82 84,5
6.* Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací  11 2 115 2 226 4 550 0 105,2
7. Ostatní provozní výnosy 12 - - - 0 -
8. Ostatní provozní náklady 13 709 716 1 653 1 410 85,3
- z toho: a) výkonová spotřeba  14 664 654 1 306 1 115 85,4
- v tom: aa) spotřeba materiálu celkem 15 125 103 265 189 82,4
- v tom: ab) spotřeba energie 16 24 26 51 58 71,3
- v tom: ac) služby 17 515 525 990 868 113,7
- b) ostatní provozní náklady 18 45 62 347 295 87,7
9. Správní náklady 19 1 104 1 072 2 216 2 342 85,0
- v tom: a) náklady na zaměstnance 20 1 067 1 041 2 159 2 294 105,7
- z toho: aa) mzdy a platy 21 720 712 1 450 1 518 106,3
- z toho: ab) sociální a zdravotní pojištění 22 252 254 508 631 104,7
- z toho: ac) odměny členům orgánů družstva 23 65 47 145 93 124,2
- z toho: ad) sociální náklady 24 30 28 56 52 64,1
- b) ostatní správní náklady (daně a poplatky) 25 37 31 57 48 92,9
10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 26 - - - 0 -
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 30 19 18 38 38 84,2
- a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku 31   7 - 15 -
- b) tvorba rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku 32 - - - - -
- c) tvorba opravných položek k dlouh. hmotnému majetku 33 - - - - -
- d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 34 - 11 - 23 -
- e) tvorba opravných položek k dlouh. nehmotnému majetku 35 - - - - -
12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 37 60 80 160  6 158 3 848,8
- a) rozpuštění rezerv k pohledávkám a zárukám 37 - - - - -
- b) rozpuštění opravných položek k pohledávkám a zárukám 38 60 80 160 1 841 4 076,3
- c) výnosy z dříve odepsaných pohledávek 39 - - - 4 317 -
13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 40 - - 169 6 889 -
14 Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 44 - 0 - 0 -
15 Ztráty z převzatých účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodným a podstatným vlivem 45 - 0 - 0 -
16 Rozpuštění ostatních rezerv 46 - 0 - 0 -
17 Tvorba a použití ostatních rezerv 47 - 0 - 0 -
18 Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 48 - 0 - 0 -
19.* Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (+/-) 49 -1 772 -1 726 -3 916 242  
20. Mimořádné výnosy 50 - - - - -
21. Mimořádné náklady 51   0   - -
22.* Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 52   0 - - -
23. Daň z příjmů 53 - 0 - - -
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 54 343 500 634 242 38,2

Plán byl předložen a schválen na ČS dne 30.6.2005.

ROZVAHA - PLÁN A SKUTEČNOST

Oz. AKTIVA Řád. Plán
30.6.05
Skutečnost
30.6.05
Plán
31.12.05
Skutečnost
31.12.05
Plnění %
a b c d e f g h

-

I. A K T I V A C E L K E M 1 75 057 68 139 80 634 64 811 80,4
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 2 467 339 570 362 63,5

2.

St.bezkup.dluhop. a ostatní CP přijímané CB k refin. 3  0 0  0 0 -
- a) vydané vládními institucemi 4 - - - - -
- b) ostatní 5 - - - - -

3.

Pohledávky za bankami a za družstevními záložnami 6  32 000 20 097  33 000 16 861 51,1
3.1.  Pohledávky za bankami 7  32 000 20 097  33 000 15 361 46,5
3.1. a) splatné na požádání - běžné účty u bank 8  7 000 5 597  8 000 15 361 192,0
3.1. b) ostatní pohledávky - ostatní vklady u bank 9  15 000 14 500  12 000 0 0,0
3.1. c) vklad základního kapitálu 10  10 000 0  13 000 0 0,0
3.2.  Pohledávky za družstevními záložnami (DZ) 11 - 0 - 1500 -
3.2. a) splatné na požádání 12 - - - - -
3.2. b) ostatní pohledávky 13 - - - - -

4.

Pohledávky za klienty - členy DZ, za nebank. subjekty  14 42 500  47 611 46 750 47 497 101,6
4.1. Pohledávky za klienty - členy DZ 15 39 500  44 624 43 850 47 286 107,8
4.1. a) splatné na požádání  16 - - - - -
4.1. b) ostatní pohledávky, v tom: 17 39 500  44 624 43 850 47 286 107,8
  dlouhodobé - úvěry členům 18 32 400  34 941 35 240 45 686 129,6
- krátkodobé - úvěry členům 19 2 000  6 945 3 000 1 074 35,8
  krátkodobé - sledované úvěry 20   484   364  
- krátkodobé - ohrožené úvěry 21 5 100  2 006 5 610 129 2,3
- krátkodobé - jiné pohledávky za členy 22   248   33  
4.2. Pohledávky za nebankovními subjekty 23   0 - 0 -
4.3. Debetní zůstatky běžných účtů celkem, v tom: 24 3 000  2 987 2 900 211 7,3
- běžné účty členů - povolený debet 25  400  22 500 85 17,0
- - nepovolený debet 26  2 600  2 965 2 400 126 5,3
- běžné účty právnických osob - povolený debet 27 -  0 - 0 -
- - nepovolený debet 28   0   0  
5. Dluhové cenné papíry 29  0  0 0 0 -
- a) vydané vládními institucemi 30  0  0 0 0  
- b) vydané ostatními osobami 31 - - - - -
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 32  0  0 0 0  
7. Účasti s podstatným vlivem 33  0  0 0 0 -
- a) v bankách 34 - - - - -
- b) v ostatních subjektech 35 - - - - -

8.

Účasti s rozhodujícím vlivem 36  0  0 0 0  
- a) v bankách 37 - - - - -
- b) v ostatních subjektech 38 - - - - -

9.

Dlouhodobý nehmotný majetek  39 13  11 0 0 -
10. Dlouhodobý hmotný majetek 43  77  76 314 68 21,7
- a) pozemky a budoby pro provozní činnost 44 - - - - -
- b) ostatní 45  77  76 314 68 21,7
- c) pořízení hmotného majetku 46 - - - - -
11. Ostatní aktiva 47  0  3 0 10  
- pohledávky z obchodního styku 48 - - - - -
- dohadné účty aktivní 49 - - - - -
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál 50  0  0 0 0 -
13. Náklady a příjmy příštích období 51  0  2 0 13  
 
Oz. PASIVA Řád. Plán
30.6.05
Skutečnost
30.6.05
Plán
31.12.05
Skutečnost
31.12.05
Plnění
%
a b c d e f g h
- II. PASIVA CELKEM  52 75 057 68 139 80 634 64 811 80,4
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 53 0 0 0 5 000  
- a) splatné na požádání 54 - - - - -
- b) ostatní závazky 55 - - -   -
2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen 56 50 000 41 950 55 000 34 272 62,3
- a) splatné na požádání 57 18 200 13 741 21 400 20 968 98,0
- v tom: aa) běžné účty členů 58 14 200 11 616 16 400 13 747 83,8
- ab) běžné účty právnických osob 59 4 000 2 125 5 000 7 221 144,4
- b) ostatní závazky krátkodobé 60 31 200 28 209 33 000 13 304 40,3
- v tom: ba) úsporné s výpovědní lhůtou členů 61 2 200 2 226 2 500 1 293 51,7
-- bb) úsporné s výpovědní lhůtou práv. osob 62 - 0 - 0 -
- bc) termínové s výpovědní lhůtou členů 63 11 500 10 983 12 000 11 511 95,9
- bd) termínové s výpovědní lhůtou práv. osob 64 17 500 15 000 18 500 500 2,7
- c) ostatní závazky dlouhodobé 65 600 0 600 0 0,0
3. Závazky z dluhových cenných papírů 66 0 0 0 0 -
- a) emitované dluhové cenné papíry 67 - - -   -
- b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 68 - - - - -
4. Ostatní pasiva 69 0 869 250 381 152,4
- závazky z obchodího styku 70   23   41  
- k zaměstnancům a sociálnímu zabezpečení 71   196   149  
- daňové závazky 72 - 27 - 25 -
- zákonné odvody 73   0 250 166 66,4
- jiné závazky 74 - 622 - 0  
5. Výnosy a výdaje přístích období 75 0 103 0 949  
6. Rezervy 76 0 0 0 0  
- na důchody a podobné závazky 77 - - -   -
- na daně 78 - - - - -
- ostatní 79 - - -   -
7. Podřízené závazky 80 0 0 0 0 -
8. Základní kapitál *) 81 24 294 24 292 24 330 23 542 96,8
- a) v tom: splacený základní kapitál zapsaný do OR 82 500 500 500 500 100,0
- splacený základní kapitál nezapisovaný 83 23 794 23 792 23 830 23 042 96,7
- b) vlastní akcie 84 - - - - -
9. Emisní ážio 85 0 0 0 0  
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 86 100 100 100 100 100,0
- a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 87 100 100 100 100 100,0
- b) ostatní rezervní fondy 88 - - -   -
- c) ostatné fondy ze zisku 89 - - - - -
11. Rezervní fond na nové ocenění 90 0 0 0 0  
12. Kapitálové fondy 91 0 0 0 0 -
13. Oceňovací rozdíly 92 0 0 0 0  
- a) z majetku a závazků 93 - - - - -
- b) ze zajišťovacích derivátů 94 - - -   -
- c) z přepočtu účastí 95 - - - - -
14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 96 320 325 320 325 101,6
15. Zisk nebo ztráta za účetní období 97 343 500 634 242  38,2

 Plán byl předložen a schválen na ČS dne 30.6.2005

 

Copyright (C)2002-2006 Peněžní dům, spořitelní družstvo, všechna práva vyhrazena,
Design, tvorba PC STUDIO, www.pcstudio.cz