Aktuální výsledky hospodaření v roce 2005

Bilance, Náklady, Výnosy, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty

BILANCE

SKUTEČNOST

31.1.05 28.2.05 31.3.05 30.4.05 31.5.05 30.6.05
Počet členů (osob) 934 941 946 956 964 968
Bilanční suma (v tis. Kč) 71 454,6 68 158,1 70 167,6 74 282,5 74 428,4 68 139,1
Vklady členů, klientů celkem (v tis. Kč) 46 272,0 42 691,6 44 718,4 48 877,7 48 949,0 41 950,5
Úvěry členů celkem - čerpané (v tis. Kč) 31 006,3 32 618,1 38 448,0 41 013,7 41 390,9 46 136,9
Poměr čerp. úvěrů/vklady (v %) 67,0 76,4 86,0 83,9 84,6 110,0
Poměr čerpaných úvěrů / vklady+členské vklady (v %) 44,0 48,7 55,7 56,1 56,5 69,6
Hospod. výsledek-měsíční (v tis. Kč) 111,30 122,40 16,10 123,90 54,20 71,90
Hospod. výsledek-kumulovaný, tj. nasčítaný (v tis. Kč) 111,30 233,70 249,80 373,70 427,90 499,80
 
BILANCE

SKUTEČNOST

31.7.05 31.8.05 30.9.05 31.10.05 30.11.05 31.12.05
Počet členů (osob) 970 969 967 970 974 977
Bilanční suma (v tis. Kč) 70 549,1 63 832,1 61 692,4 57 931,1 62 521,6 64 811,1
Vklady členů, klientů celkem (v tis. Kč) 44 849,9 38 007,9 35 548,1 31 704,0 36 191,4 39 272,5
Úvěry členů celkem - čerpané (v tis. Kč) 47 225,0 46 479,3 47 105,1 46 514,2 49 426,3 47 769,9
Poměr čerp. úvěrů/vklady (v %) 105,3 122,3 132,5 146,7 136,6 121,6
Poměr čerpaných úvěrů / vklady+členské vklady (v %) 68,3 74,6 78,7 83,1 81,7 76,0
Hospod. výsledek-měsíční (v tis. Kč) 173,00 89,00 121,00 155,40 -57,00 -739,7
Hospod. výsledek-kumulovaný, tj. nasčítaný (v tis. Kč) 672,80 761,80 882,80 1 038,20 981,20 241,5

 Přehled nákladů za rok 2005

Náklady

Celkem v tis. Kč Poměr k celku
Spotřební materiál 189,1 1,66%
Energie 58,3 0,51%
Náklady na reprezentaci a dary 34,6 0,30%
Čl. příspěvek OHK, ADZ 16,0 0,14%
Služby 867,8 7,63%
Osobní a sociální náklady 2 293,8 20,20%
Ostatní správní náklady 47,5 0,42%
Odpisy 38,0 0,34%
Odpis pohledávek 6 362,3 56,01%
Ostatní provozní náklady  244,2 2,15%
Finanční náklady 1 207,8 10,64%
CELKEM k 31.12.2005 11 359,4 100,00%

Přehled výnosů za rok 2005

Výnosy

Celkem v tis. Kč Poměr k celku
Úroky z vkladů u bank 447,0 3,87%
Úroky z poskytnutých úvěrů 4 015,9 34,61%
Poplatky 967,7 8,34%
Zápisné 13,0 0,11%
Opravné položky-zúčtování 1 840,8 15,86%
Jiné provozní výnosy 0,1 0,00%
Mimořádné výnosy  0,0 0,00%
Výnos postoupených pohledávek 4 316,4 37,21%
CELKEM k 31.12.2005 11 600,9 100,00%

      

ROZVAHA k datu: 31.12.2005

 
 

A K T I V A

Běžné účetní období (BÚO)

Brutto Korekce  Netto
2 3
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 362 0 362
2. St. bezkup. dluhop. a ostatní CP přijímané CB k refinancování 0 0 0
- v tom: a) vydané vládními institucemi 0 0 0
- v tom: b) ostatní 0 0 0
3. Pohledávky za bankami a za družstevními záložnami 16 861 0 16 861
- v tom: a) splatné na požádání 15 361 0 15 361
- v tom: b) ostatní pohledávky 1 500 0 1 500
4. Pohledávky za klienty - členy DZ 48 024 -527 47 497
- v tom: a) splatné na požádání  0 0 0
- v tom: b) ostatní pohledávky 48 024 -527 47 497
5. Dluhové cenné papíry 0 0 0
- v tom: a) vydané vládními institucemi 0 0 0
- v tom: b) vydané ostatními osobami 0 0 0
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0
7. Účasti s podstatným vlivem 0 0 0
- z toho: v bankách 0 0 0
8. Účasti s rozhodujícím vlivem  0 0 0
- z toho: v bankách 0 0 0
9. Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0
- z toho: a) zřizovací výdaje 0 0 0
- z toho: b) goodwill 0 0 0
10. Dlouhodobý hmotný majetek 144 -76 68
- z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost 0 0 0
11. Ostatní aktiva 10 0 10
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0
13. Náklady a příjmy příštích období 13 0 13
- AKTIVA CELKEM 65 414 -603 64 811
 
  P A S I V A  Běžné účetní období BÚO 
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 5 000
- v tom: a) splatné na požádání 0
- v tom: b) ostatní závazky 5 000
2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen 34 272
- v tom: a) splatné na požádání 20 968
- v tom: b) ostatní závazky 13 304
3. Závazky z dluhových cenných papírů 0
- v tom: a) emitované dluhové cenné papíry 0
- v tom: b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 0
4. Ostatní pasiva 381
5. Výnosy a výdaje přístích období 949
6. Rezervy 0
- v tom: a) na důchody a podobné závazky 0
- v tom: b) na daně 0
- v tom: c) ostatní 0
7. Podřízené závazky 0
8. Základní kapitál 23 542
- z toho: a) splacený základní kapitál 23 542
- z toho: b) vlastní akcie 0
9. Emisní ážio 0
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 100
- v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 100
- v tom: b) ostatní rezervní fondy 0
- v tom: c) ostatné fondy ze zisku 0
11. Rezervní fond na nové ocenění 0
12. Kapitálové fondy 0
13. Oceňovací rozdíly 0
- z toho: a) z majetku a závazků 0
- z toho: b) ze zajišťovacích derivátů 0
- z toho: c) z přepočtu účastí
14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 325
15. Zisk nebo ztráta za účetní období 242
- PASIVA CELKEM 64 811

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k datu: 31.12.2005 

  P o l o ž k a 

Běžné účetní období (BÚO)

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 4 463
- z toho: úroky z dluhových cenných papírů -
2. Náklady na úroky a podobné náklady 599
- z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů -
3. Výnosy z akcií a podílů 0
- v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem -
- b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem -
- c) ostatní výnosy z ostatních akcií a podílů -
4. Výnosy z poplatků a provizí 981
5. Náklady na poplatky a provize 82
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (+/-) 0
7. Ostatní provozní výnosy 0
8. Ostatní provozní náklady  1 410
9. Správní náklady 2 342
- v tom: a) náklady na zaměstnance 2 294
- z toho: aa) na mzdy a platy 1 518
- z toho: ab) sociální a zdravotní pojištění 631
- v tom: b) ostatní správní náklady 48
10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 0
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 38
12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 6 158
13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 6 889
14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0
15. Ztráty z převzatých účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodným a podstatným vlivem 0
16. Rozpuštění ostatních rezerv 0
17. Tvorba a použití ostatních rezerv 0
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (+/-) 242
20. Mimořádné výnosy 0
21. Mimořádné náklady 0
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (+/-) 0
23. Daň z příjmů 0
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (+/-) 242

Copyright ©2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo, všechna práva vyhrazena. Design PC STUDIO