Aktuální výsledky hospodaření v roce 2006

Bilance, Náklady, Výnosy, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty

BILANCE

SKUTEČNOST

31.1.06 28.2.06 31.3.06 30.4.06 31.5.06 30.6.06
Počet členů (osob) 975 1020 1040 1047 1058 1066
Bilanční suma (v tis. Kč) 60 230,7 62 274,0 59 396,1 60 488,0 69 460,2 67 242,0
Vklady členů, klientů celkem (v tis. Kč) 34 650,7 33 711,8 33 673,4 34 587,1 43 281,0 41 094,9
Úvěry členů celkem - čerpané (v tis. Kč) 46 848,1 47 019,2 46 343,9 47 016,0 47 426,1 47 248,9
Poměr čerp. úvěrů/vklady (v %) 135,2 139,5 137,6 135,9 109,6 115,0
Poměr čerpaných úvěrů / vklady+členské vklady (v %) 80,5 82,1 80,9 80,7 70,7 72,7
Hospod. výsledek-měsíční (v tis. Kč) 23,50 53,3 8,2 124,3 218,7 -157,6
Hospod. výsledek-kumulovaný, tj. nasčítaný (v tis. Kč) 23,50 76,8 85,0 209,3 428,0 270,4

BILANCE

SKUTEČNOST

31.7.06 31.8.06 30.9.06 31.10.06 30.11.06 31.12.06
Počet členů (osob)

1075

1083

1091

1099

1099

1109

Bilanční suma (v tis. Kč)

64 643,7

66 426,4

64 657,9

68 853,6 71 119,4

84 001,7

Vklady členů, klientů celkem (v tis. Kč)

39 193,3

41 104,5

38 066,2

42 281,6 45 589,9 48 134,1

Úvěry členů celkem - čerpané (v tis. Kč)

51 975,5

53 023,3

52 259,6

53 231,4 62 406,8 60 846,4

Poměr čerp. úvěrů/vklady (v %)

132,6

129,0

137,3

125,9 136,9 126,4

Poměr čerpaných úvěrů / vklady+členské vklady (v %)

82,4

81,6

84,4

80,4 89,8 73,8

Hospod. výsledek-měsíční (v tis. Kč)

41,2

89,7

27,3

-261,9 71,9 29,5

Hospod. výsledek-kumulovaný, tj. nasčítaný (v tis. Kč)

311,6

401,3

428,6

166,7 238,6 268,1

Přehled nákladů za rok 2006

Náklady Celkem v tis. Kč Poměr k celku
Spotřební materiál 155,2 2,84%
Energie 55,5 1,01%
Náklady na reprezentaci a dary 29,9 0,54%
Čl. příspěvek OHK, ADZ 21,2 0,38%
Služby 767,8 14,04%
Osobní a sociální náklady 2 253,5 41,23%
Ostatní správní náklady 145,6 2,67%
Odpisy 16,2 0,30%
Odpis pohledávek 0,0 0,00%
Ostatní provozní náklady  38,2 0,70%
Finanční náklady 1 983,5 36,29%
CELKEM k 31.12.2006 5 466,6 100,00%

Přehled výnosů za rok 2006

Výnosy Celkem v tis. Kč Poměr k celku
Úroky z vkladů u bank

235,0

4,10%
Úroky z poskytnutých úvěrů 3 926,0 68,46%
Poplatky za vedení účtů 585,9 10,21%
Poplatky za úvěry 286,5 4,99%
Zápisné 32,0 0,56%
Opravné položky-zúčtování 666,1 11,61%
Výnosy z prodeje drobného majetku 2,0 0,04%
Jiné provozní výnosy 1,2 0,03%
Mimořádné výnosy  0,0 0,00%
Výnos postoupených pohledávek 0,0 0,00%
CELKEM k 31.12.2006 5 734,7 100,00%

      

ROZVAHA k datu: 31.12.2006

 
 

A K T I V A

Běžné účetní období (BÚO)

Brutto Korekce Netto
1 2 3
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 711 0 711
2. St. bezkup. dluhop. a ostatní CP přijímané CB k refinancování 0 0 0
- v tom: a) vydané vládními institucemi 0 0 0
- v tom: b) ostatní 0 0 0
3. Pohledávky za bankami a za družstevními záložnami 22 157 0 22 157
- v tom: a) splatné na požádání 22 157 0 22 157
- v tom: b) ostatní pohledávky 0 0 0
4. Pohledávky za klienty - členy DZ 61 594 -881 60 713
- v tom: a) splatné na požádání  0 0 0
- v tom: b) ostatní pohledávky 61 594 -881 60 713
5. Dluhové cenné papíry 0 0 0
- v tom: a) vydané vládními institucemi 0 0 0
- v tom: b) vydané ostatními osobami 0 0 0
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0
7. Účasti s podstatným vlivem 0 0 0
- z toho: v bankách 0 0 0
8. Účasti s rozhodujícím vlivem  0 0 0
- z toho: v bankách 0 0 0
9. Dlouhodobý nehmotný majetek  153 -153 0
- z toho: a) zřizovací výdaje 0 0 0
- z toho: b) goodwill 0 0 0
10. Dlouhodobý hmotný majetek 395 -92 303
- z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost 0 0 0
11. Ostatní aktiva 0 0 0
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0
13. Náklady a příjmy příštích období 118 0 118
- AKTIVA CELKEM 85 128 -1 126 84 002
 
  P A S I V A  Běžné účetní období BÚO 
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 0
- v tom: a) splatné na požádání 0
- v tom: b) ostatní závazky 0
2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen 48 134
- v tom: a) splatné na požádání 17 290
- v tom: b) ostatní závazky 30 844
3. Závazky z dluhových cenných papírů 0
- v tom: a) emitované dluhové cenné papíry 0
- v tom: b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 0
4. Ostatní pasiva 358
5. Výnosy a výdaje přístích období 237
6. Rezervy 0
- v tom: a) na důchody a podobné závazky 0
- v tom: b) na daně 0
- v tom: c) ostatní 0
7. Podřízené závazky 0
8. Základní kapitál 34 357
- z toho: a) splacený základní kapitál 34 357
- z toho: b) vlastní akcie 0
  upsaný základní kapitál dosud nesplacený 0
9. Emisní ážio 0
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 150
- v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 150
- v tom: b) ostatní rezervní fondy 0
- v tom: c) ostatné fondy ze zisku 0
  d) zisk připadající na vypořádací podíly 0
11. Rezervní fond na nové ocenění 0
12. Kapitálové fondy 0
13. Oceňovací rozdíly 0
- z toho: a) z majetku a závazků 0
- z toho: b) ze zajišťovacích derivátů 0
- z toho: c) z přepočtu účastí 0
14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 498
15. Zisk nebo ztráta za účetní období 268
- PASIVA CELKEM 84 002

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k datu: 31.12.2006 

  P o l o ž k a

Běžné účetní období (BÚO)

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 4 164
- z toho: úroky z dluhových cenných papírů -
2. Náklady na úroky a podobné náklady 861
- z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů -
3. Výnosy z akcií a podílů 0
- v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem -
- b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem -
- c) ostatní výnosy z ostatních akcií a podílů -
4. Výnosy z poplatků a provizí 905
5. Náklady na poplatky a provize 86
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (+/-) 0
7. Ostatní provozní výnosy 3
8. Ostatní provozní náklady  245
9. Správní náklady 3 239
- v tom: a) náklady na zaměstnance 2 254
- z toho: aa) na mzdy a platy 1 569
- z toho: ab) sociální a zdravotní pojištění 541
- v tom: b) ostatní správní náklady 985
10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 0
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 16
12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 666
13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 1 020
14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0
15. Ztráty z převzatých účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodným a podstatným vlivem 0
16. Rozpuštění ostatních rezerv 0
17. Tvorba a použití ostatních rezerv 0
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (+/-) 268
20. Mimořádné výnosy 0
21. Mimořádné náklady 0
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (+/-) 0
23. Daň z příjmů 0
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (+/-) 268

Copyright ©2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo, všechna práva vyhrazena. Design PC STUDIO