Aktuální výsledky hospodaření v roce 2007

Bilance, Náklady, Výnosy, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty Jedná se o výsledky hospodaření před provedením auditu.

BILANCE

SKUTEČNOST

31.1.07 28.2.07 31.3.07 30.4.07 31.5.07 30.6.07
Počet členů (osob)

1120

1127

1133

1133

1137

1148

Bilanční suma (v tis. Kč) 96 333,8 100 890,5 91 453,8 97 200,9 96 224,7 99 714,3
Vklady členů, klientů celkem (v tis. Kč) 60 220,20 64 608,0 53 083,8 60 229,6 60 071,1 60 904,1
Úvěry členů celkem - čerpané (v tis. Kč) 61 391,9 63 910,4 61 878,3 63 396,4 61 030,1 62 740,7
Poměr čerp. úvěrů/vklady (v %) 101,9 98,9 116,6 105,3 101,6 103,0
Poměr čerpaných úvěrů / vklady+členské vklady (v %) 64,9 64,6 70,8 67,0 64,6 65,6
Hospod. výsledek-měsíční (v tis. Kč) 25,3 57,1 222,1 -58,7 13,2 118,1
Hospod. výsledek-kumulovaný, tj. nasčítaný (v tis. Kč) 25,3 82,4 304,5 245,8 259,0 377,1

 

BILANCE

SKUTEČNOST

31.7.07 31.8.07 30.9.07 31.10.07 30.11.07 31.12.07
Počet členů (osob)

1151

1157

1159

1171

1189

1204

Bilanční suma (v tis. Kč) 98 204,4 100 999,5 95 617,7 109 176,5 121 967,3 133 676,7
Vklady členů, klientů celkem (v tis. Kč) 60 770,4 60 347,2 57 999,0 71 980,7 80 777,5 94 050,7
Úvěry členů celkem - čerpané (v tis. Kč) 66 989,8 67 063,4 67 245,4 71 578,4 68 948,9 76 207,1
Poměr čerp. úvěrů/vklady (v %) 110,2 111,1 115,9 99,4 85,4 81,0
Poměr čerpaných úvěrů / vklady+členské vklady (v %) 70,0 70,4 72,4 67,0 58,9 58,2
Hospod. výsledek-měsíční (v tis. Kč) 206,4

30,0

117,9 111,2 -84,0 276,9
Hospod. výsledek-kumulovaný, tj. nasčítaný (v tis. Kč) 583,5 613,5 731,4 842,6 758,6 1 035,5

Přehled nákladů za rok 2007

Náklady Celkem v tis. Kč Poměr k celku
Spotřební materiál

180,6

3,01%
Energie 79,9 1,32%
Náklady na reprezentaci a dary 29,8 0,49%
Čl. příspěvek OHK, ADZ 32,2 0,53%
Služby 304,1 5,05%
Osobní a sociální náklady 2 717,4 45,22%
Ostatní správní náklady 578,1 9,62%
Odpisy 78,2 1,31%
Odpis pohledávek 0,0 0,00%
Ostatní provozní náklady  78,9 1,32%
Finanční náklady 1 931,1 32,13%
CELKEM k 31.12.2007 6 010,3 100,00%

Přehled výnosů za rok 2007

Výnosy Celkem v tis. Kč Poměr k celku
Úroky z vkladů u bank

1 197,9

17,01%
Úroky z poskytnutých úvěrů 4 849,6 68,83%
Poplatky za vedení účtů 553,9 7,87%
Poplatky za úvěry 371,0 5,26%
Zápisné 23,4 0,33%
Opravné položky-zúčtování 50,0 0,70%
Výnosy z prodeje drobného majetku 0,0 0,00%
Jiné provozní výnosy 0,0 0,00%
Mimořádné výnosy 

0,0

0,00%
Výnos postoupených pohledávek 0,0 0,00%
CELKEM k 31.12.2007 7 045,8 100,00%

      

ROZVAHA k datu: 31.12.2007

 
 

A K T I V A

Běžné účetní období (BÚO)

Brutto Korekce Netto
1 2 3
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 597 0 597
2. St. bezkup. dluhop. a ostatní CP přijímané CB k refinancování 0 0 0
- v tom: a) vydané vládními institucemi 0 0 0
- v tom: b) ostatní 0 0 0
3. Pohledávky za bankami a za družstevními záložnami 52 530 0 52 530
- v tom: a) splatné na požádání 24 237 0 24 237
- v tom: b) ostatní pohledávky 28 293 0 28 293
4. Pohledávky za klienty - členy DZ 78 517 -822 77 695
- v tom: a) splatné na požádání  483 -107 376
- v tom: b) ostatní pohledávky 78 034 -715 77 319
5. Dluhové cenné papíry 0 0 0
- v tom: a) vydané vládními institucemi 0 0 0
- v tom: b) vydané ostatními osobami 0 0 0
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0
7. Účasti s podstatným vlivem 0 0 0
- z toho: v bankách 0 0 0
8. Účasti s rozhodujícím vlivem  0 0 0
- z toho: v bankách 0 0 0
9. Dlouhodobý nehmotný majetek  2 609 -153 2 456
- z toho: a) zřizovací výdaje 0 0 0
- z toho: b) goodwill 0 0 0
10. Dlouhodobý hmotný majetek 549 -170 379
- z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost 0 0 0
11. Ostatní aktiva 16 0 16
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0
13. Náklady a příjmy příštích období 4 0 4
- AKTIVA CELKEM 134 822 -1 145 133 677
 
  P A S I V A  Běžné účetní období BÚO 
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 0
- v tom: a) splatné na požádání 0
- v tom: b) ostatní závazky 0
2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen 94 051
- v tom: a) splatné na požádání 33 071
- v tom: b) ostatní závazky 60 980
3. Závazky z dluhových cenných papírů 0
- v tom: a) emitované dluhové cenné papíry 0
- v tom: b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 0
4. Ostatní pasiva 638
5. Výnosy a výdaje přístích období 130
6. Rezervy 0
- v tom: a) na důchody a podobné závazky 0
- v tom: b) na daně 0
- v tom: c) ostatní 0
7. Podřízené závazky 0
8. Základní kapitál 36 907
- z toho: a) splacený základní kapitál 36 907
- z toho: b) vlastní akcie 0
  upsaný základní kapitál dosud nesplacený 0
9. Emisní ážio 0
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 204
- v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 204
- v tom: b) ostatní rezervní fondy 0
- v tom: c) ostatní fondy ze zisku 0
11. Rezervní fond na nové ocenění 0
12. Kapitálové fondy 0
13. Oceňovací rozdíly 0
- z toho: a) z majetku a závazků 0
- z toho: b) ze zajišťovacích derivátů 0
- z toho: c) z přepočtu účastí 0
14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 711
15. Zisk nebo ztráta za účetní období 1 036
- PASIVA CELKEM 133 677

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k datu: 31.12.2007 

  P o l o ž k a

Běžné účetní období (BÚO)

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 6 048
- z toho: úroky z dluhových cenných papírů -
2. Náklady na úroky a podobné náklady 1 836
- z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů -
3. Výnosy z akcií a podílů 0
- v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem -
- b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem -
- c) ostatní výnosy z ostatních akcií a podílů -
4. Výnosy z poplatků a provizí 948
5. Náklady na poplatky a provize 103
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (+/-) 0
7. Ostatní provozní výnosy 0
8. Ostatní provozní náklady 111
9. Správní náklady 3 890
- v tom: a) náklady na zaměstnance 2 718
- z toho: aa) na mzdy a platy 1 881
- z toho: ab) sociální a zdravotní pojištění 657
- v tom: b) ostatní správní náklady 1 172
10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 0
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 78
12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 50
13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám -8
14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0
15. Ztráty z převzatých účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodným a podstatným vlivem 0
16. Rozpuštění ostatních rezerv 0
17. Tvorba a použití ostatních rezerv 0
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (+/-) 1 036
20. Mimořádné výnosy 0
21. Mimořádné náklady 0
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (+/-) 0
23. Daň z příjmů 0
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (+/-) 1 036

Copyright ©2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo, všechna práva vyhrazena. Design PC STUDIO