Aktuální výsledky hospodaření v roce 2008

Bilance, Náklady, Výnosy, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty Jedná se o výsledky hospodaření před provedením auditu.

BILANCE

SKUTEČNOST

31.1.08 28.2.08 31.3.08 30.4.08 31.5.08 30.6.08
Počet členů (osob)

1239

1258

1269

1285

1286

1294

Bilanční suma (v tis. Kč) 140 887,3 151 071,5 154 346,1 161 018,6 161 653,7 165 300,4
Vklady členů, klientů celkem (v tis. Kč) 95 474,6 104 031,7 107 322,7 113 228,5 112 709,8 117 341,6
Úvěry členů celkem - čerpané (v tis. Kč) 79 049,1 81 114,3 82 014,3 93 411,3 93 225,4 95 279,1
Poměr čerp. úvěrů/vklady (v %) 82,8 78,0 76,4 82,5 82,7 81,2
Poměr čerpaných úvěrů / vklady+členské vklady (v %) 58,1 55,1 54,5 59,7 59,8 58,7
Hospod. výsledek-měsíční (v tis. Kč) -111,8 52,4 321,9 169,8 -223,5 32,2
Hospod. výsledek-kumulovaný, tj. nasčítaný (v tis. Kč) -111,8 -59,4 262,5 432,3 208,8 241,0

 

BILANCE

SKUTEČNOST

31.7.08

31.8.08

30.9.08

31.10.08

30.11.08

31.12.08

Počet členů (osob)

1302

1349

1374

1395

1418

1452

Bilanční suma (v tis. Kč)

180 691,5 171 471,4 177 382,0 179 865,8 169 603,6 204 446,7

Vklady členů, klientů celkem (v tis. Kč)

130 433,6 124 547,7 125 876,3 133 252,1 123 015,1 157 459,9

Úvěry členů celkem - čerpané (v tis. Kč)

98 006,7 100 845,2 103 611,1 113 812,7 116 109,1 135 921,3

Poměr čerp. úvěrů/vklady (v %)

75,1 81,0 82,3 85,4 94,4 86,3

Poměr čerpaných úvěrů / vklady+členské vklady (v %)

56,3 60,0 61,1 64,3 69,7 67,4

Hospod. výsledek-měsíční (v tis. Kč)

3,3 -147,1 -157,3 -5,5 -232,9 202,3

Hospod. výsledek-kumulovaný, tj. nasčítaný (v tis. Kč)

244,3 97,2 -60,1 -65,6 -298,5 -96,2


Přehled nákladů za rok 2008

Náklady Celkem v tis. Kč Poměr k celku
Úroky 4 170,4
34,15%
Poplatky a provize 82,0 0,67%
Ostatní provozní náklady 126,8 1,03%
Náklady na zaměstnance 3 502,7 28,68%
Ostatní správní náklady 2 118,6 17,35%
Náklady na informační technologie 603,9 4,94%
Odpisy dlouhodobého majetku 471,5 3,87%
Tvorba oprav. pol. k pohledávkám 241,8 1,99%
Odpis pohledávek 876,6 7,18%
Daň z příjmů 16,2 0,14%
CELKEM k 31.12.2008 12 210,50 100,00%

Přehled výnosů za rok 2008

Výnosy Celkem v tis. Kč Poměr k celku
Úroky z poskytnutých úvěrů
7 309,5
60,34%
Úroky z vkladů u bank 2 288,6 18,89%
Poplatky za úvěry 804,8 6,64%
Ostatní poplatky 700,4 5,78%
Rozpuštění opravných položek 49,3 0,41%
Výnosy z prodeje hmotného majetku
43,7 0,37%
Jiné provozní výnosy 18,0 0,15%
Výnosy z postoupených pohledávek 900,0 7,42%
CELKEM k 31.12.2008 12 114,3 100,00%

      

ROZVAHA k datu: 31.12.2008

 
 

A K T I V A

Běžné účetní období (BÚO)

Brutto Korekce Netto
1 2 3
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 2 951 0 2 951
2. St. bezkup. dluhop. a ostatní CP přijímané CB k refinancování 0 0 0
- v tom: a) vydané vládními institucemi 0 0 0
- v tom: b) ostatní 0 0 0
3. Pohledávky za bankami a za družstevními záložnami 58 305 0 58 305
- v tom: a) splatné na požádání 39 406 0 39 406
- v tom: b) ostatní pohledávky 18 899 0 18 899
4. Pohledávky za klienty - členy DZ 136 811 -1 015 135 796
- v tom: a) splatné na požádání  798 -273 525
- v tom: b) ostatní pohledávky 136 013 -742 135 271
5. Dluhové cenné papíry 0 0 0
- v tom: a) vydané vládními institucemi 0 0 0
- v tom: b) vydané ostatními osobami 0 0 0
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0
7. Účasti s podstatným vlivem 0 0 0
- z toho: v bankách 0 0 0
8. Účasti s rozhodujícím vlivem  0 0 0
- z toho: v bankách 0 0 0
9. Dlouhodobý nehmotný majetek  5 681 -363 5 318
- z toho: a) zřizovací výdaje 0 0 0
- z toho: b) goodwill 0 0 0
10. Dlouhodobý hmotný majetek 1 875 -431 1 444
- z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost 0 0 0
11. Ostatní aktiva 202 0 202
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0
13. Náklady a příjmy příštích období 431 0 431
- AKTIVA CELKEM 206 256 -1 809 204 447
 
  P A S I V A  Běžné účetní období BÚO 
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 0
- v tom: a) splatné na požádání 0
- v tom: b) ostatní závazky 0
2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen 157 460
- v tom: a) splatné na požádání 48 405
- v tom: b) ostatní závazky 109 055
3. Závazky z dluhových cenných papírů 0
- v tom: a) emitované dluhové cenné papíry 0
- v tom: b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 0
4. Ostatní pasiva 1 236
5. Výnosy a výdaje přístích období 521
6. Rezervy 0
- v tom: a) na důchody a podobné závazky 0
- v tom: b) na daně 0
- v tom: c) ostatní 0
7. Podřízené závazky 0
8. Základní kapitál 44 203
- z toho: a) splacený základní kapitál 44 203
- z toho: b) vlastní akcie 0
  upsaný základní kapitál dosud nesplacený 0
9. Emisní ážio 0
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 412
- v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 412
- v tom: b) ostatní rezervní fondy 0
- v tom: c) ostatní fondy ze zisku 0
11. Rezervní fond na nové ocenění 0
12. Kapitálové fondy 0
13. Oceňovací rozdíly 0
- z toho: a) z majetku a závazků 0
- z toho: b) ze zajišťovacích derivátů 0
- z toho: c) z přepočtu účastí 0
14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 711
15. Zisk nebo ztráta za účetní období -96
- PASIVA CELKEM 204 447

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k datu: 31.12.2008 

  P o l o ž k a

Běžné účetní období (BÚO)

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 9 598
- z toho: úroky z dluhových cenných papírů -
2. Náklady na úroky a podobné náklady 4 170
- z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů -
3. Výnosy z akcií a podílů 0
- v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem -
- b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem -
- c) ostatní výnosy z ostatních akcií a podílů -
4. Výnosy z poplatků a provizí 1 505
5. Náklady na poplatky a provize 82
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (+/-) 0
7. Ostatní provozní výnosy 962
8. Ostatní provozní náklady 127
9. Správní náklady 6 225
- v tom: a) náklady na zaměstnance 3 502
- z toho: aa) na mzdy a platy 2 420
- z toho: ab) sociální a zdravotní pojištění 851
- v tom: b) ostatní správní náklady 2 723
10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 0
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 471
12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 49
13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 1 119
14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0
15. Ztráty z převzatých účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodným a podstatným vlivem 0
16. Rozpuštění ostatních rezerv 0
17. Tvorba a použití ostatních rezerv 0
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (+/-) -80
20. Mimořádné výnosy 0
21. Mimořádné náklady 0
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (+/-) 0
23. Daň z příjmů 16
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (+/-) -96

Copyright ©2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo, všechna práva vyhrazena. Design PC STUDIO