Aktuální výsledky hospodaření v roce 2009

Bilance, Náklady, Výnosy, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty Jedná se o výsledky hospodaření před provedením auditu.

BILANCE

SKUTEČNOST

31.1.09 28.2.09 31.3.09 30.4.09 31.5.09 30.6.09
Počet členů (osob)

1551

1614

1638

1649

1670

1685

Bilanční suma (v tis. Kč) 193 866,1 215 492,6 269 135,8 280 219,7 282 322,3 274 962,9
Vklady členů, klientů celkem (v tis. Kč) 142 179,2 165 137,2 184 071,1 196 010,5 184 111,1 181 544,8
Úvěry členů celkem - čerpané (v tis. Kč) 132 779,2 148 413,6 150 632,9 167 620,0 193 061,4 192 869,4
Poměr čerp. úvěrů/vklady (v %) 93,4 89,9 81,8 85,5 104,9 106,2
Poměr čerpaných úvěrů / vklady+členské vklady (v %) 71,2 70,9 57,8 61,5 74,1 73,7
Hospod. výsledek-měsíční (v tis. Kč) -111,5 81,1 -450,3 189,6 382,9 177,1
Hospod. výsledek-kumulovaný, tj. nasčítaný (v tis. Kč) -111,5 -30,4 -480,7 -291,1 91,8 268,9

BILANCE

SKUTEČNOST

31.7.09 31.8.09 30.9.09 31.10.09 30.11.09 31.12.09
Počet členů (osob)

1690

1725

1744

1771

1795

1824

Bilanční suma (v tis. Kč) 284 693,6 294 507,4 309 650,3 300 374,3 335 205,0 361 759,3
Vklady členů, klientů celkem (v tis. Kč) 181 839,4 205 561,0 226 817,1 217 222,5 242 182,2 277 559,9
Úvěry členů celkem - čerpané (v tis. Kč) 189 184,8 191 311,7 214 761,2 210 365,9 215 788,1 214 987,1
Poměr čerp. úvěrů/vklady (v %) 104,0 93,1 94,7 96,8 89,1 77,5
Poměr čerpaných úvěrů / vklady+členské vklady (v %) 72,3 67,0 70,0 70,8 67,0 60,1
Hospod. výsledek-měsíční (v tis. Kč) 136,4 132,7 -706,5 517,5 68,2 79,8
Hospod. výsledek-kumulovaný, tj. nasčítaný (v tis. Kč) 405,3 538,0 -168,5 349,0 417,2 497,0


Přehled nákladů za rok 2009

Náklady Celkem v tis. Kč Poměr k celku
Úroky 7 469,6
37,40%
Poplatky a provize 99,2 0,49%
Ostatní provozní náklady 226,7 1,13%
Náklady na zaměstnance 4 135,9 20,70%
Ostatní správní náklady 3 308,6 16,56%
Náklady na informační technologie 857,4 4,30%
Odpisy dlouhodobého majetku 805,5 4,04%
Tvorba oprav. pol. k pohledávkám 3 048,5 15,27%
Odpis pohledávek 0,0 0,00%
Daň z příjmů 20,7 0,11%
CELKEM k 31.12.2009 19 972,1 100,00%

Přehled výnosů za rok 2009

Výnosy Celkem v tis. Kč Poměr k celku
Úroky z poskytnutých úvěrů
15 003,2
73,30%
Úroky z vkladů u bank 2 255,3 11,02%
Poplatky za úvěry 1 412,9 6,91%
Ostatní poplatky 857,1 4,18%
Rozpuštění opravných položek 898,8 4,39%
Výnosy z prodeje hmotného majetku
4,5 0,02%
Jiné provozní výnosy 32,4 0,16%
Výnosy z postoupených pohledávek 4,9 0,02%
CELKEM k 31.12.2009 20 469,1 100,00%

      

ROZVAHA k datu: 31.12.2009

 
 

A K T I V A

Běžné účetní období (BÚO)

Brutto Korekce Netto
1 2 3
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 2 568
0 2 568
2. St. bezkup. dluhop. a ostatní CP přijímané CB k refinancování 0 0 0
- v tom: a) vydané vládními institucemi 0
0 0
- v tom: b) ostatní 0 0 0
3. Pohledávky za bankami a za družstevními záložnami 139 264 0 139 264
- v tom: a) splatné na požádání 101 088
0 101 088
- v tom: b) ostatní pohledávky 38 176 0 38 176
4. Pohledávky za klienty - členy DZ 215 804 -3 164 212 640
- v tom: a) splatné na požádání 585 -529 56
- v tom: b) ostatní pohledávky 215 219 -2 635 212 584
5. Dluhové cenné papíry 0 0 0
- v tom: a) vydané vládními institucemi 0 0 0
- v tom: b) vydané ostatními osobami 0 0 0
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0
7. Účasti s podstatným vlivem 0 0 0
- z toho: v bankách 0 0 0
8. Účasti s rozhodujícím vlivem  0 0 0
- z toho: v bankách 0 0 0
9. Dlouhodobý nehmotný majetek  6 593 -767 5 826
- z toho: a) zřizovací výdaje 0 0 0
- z toho: b) goodwill 0 0 0
10. Dlouhodobý hmotný majetek 1 648 -533 1 115
- z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost 0 0 0
11. Ostatní aktiva 79 0 79
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0
13. Náklady a příjmy příštích období 267 0 267
- AKTIVA CELKEM 366 223 -4 464 361 759
 
  P A S I V A  Běžné účetní období BÚO 
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 0
- v tom: a) splatné na požádání 0
- v tom: b) ostatní závazky 0
2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen 277 560
- v tom: a) splatné na požádání 87 969
- v tom: b) ostatní závazky 189 591
3. Závazky z dluhových cenných papírů 0
- v tom: a) emitované dluhové cenné papíry 0
- v tom: b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 0
4. Ostatní pasiva 1 927
5. Výnosy a výdaje přístích období 450
6. Rezervy 0
- v tom: a) na důchody a podobné závazky 0
- v tom: b) na daně 0
- v tom: c) ostatní 0
7. Podřízené závazky 0
8. Základní kapitál 80 305
- z toho: a) splacený základní kapitál 80 305
- z toho: b) vlastní akcie 0
  upsaný základní kapitál dosud nesplacený 0
9. Emisní ážio 0
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 412
- v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 412
- v tom: b) ostatní rezervní fondy 0
- v tom: c) ostatní fondy ze zisku 0
11. Rezervní fond na nové ocenění 0
12. Kapitálové fondy 0
13. Oceňovací rozdíly 0
- z toho: a) z majetku a závazků 0
- z toho: b) ze zajišťovacích derivátů 0
- z toho: c) z přepočtu účastí 0
14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 608
15. Zisk nebo ztráta za účetní období 497
- PASIVA CELKEM 361 759

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k datu: 31.12.2009 

  P o l o ž k a

Běžné účetní období (BÚO)

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 17 258
- z toho: úroky z dluhových cenných papírů -
2. Náklady na úroky a podobné náklady 7 470
- z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů -
3. Výnosy z akcií a podílů 0
- v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem -
- b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem -
- c) ostatní výnosy z ostatních akcií a podílů -
4. Výnosy z poplatků a provizí 2 270
5. Náklady na poplatky a provize 99
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (+/-) 0
7. Ostatní provozní výnosy 42
8. Ostatní provozní náklady 226
9. Správní náklady 8 302
- v tom: a) náklady na zaměstnance 4 136
- z toho: aa) na mzdy a platy 2 723
- z toho: ab) sociální a zdravotní pojištění 941
- v tom: b) ostatní správní náklady 4 166
10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 0
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 806
12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 899
13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 3 048
14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0
15. Ztráty z převzatých účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodným a podstatným vlivem 0
16. Rozpuštění ostatních rezerv 0
17. Tvorba a použití ostatních rezerv 0
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (+/-) 518
20. Mimořádné výnosy 0
21. Mimořádné náklady 0
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (+/-) 0
23. Daň z příjmů 21
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (+/-) 497

Copyright ©2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo, všechna práva vyhrazena. Design PC STUDIO